انجام تست اسپیرومتری

اسپيرومتر دستگاهي است كه توسط آن حجم ها و ظرفيت هاي ريوي اندازه گيري مي شود. عمل انجام شده توسط اسپيرومتر را ، اسپيرومتري مي نامند. به برگه اي كه دستگاه ، شاخص ها را روي آن ثبت مي كند ، اسپيروگرام مي گويند. اسپيرومتر را هوچينسون در سال ۱۸۴۶ اختراع كرد.

بعضي از حجم هاي ريه كه به حجم استاتيك معروف است با اسپيرومتري ساده قابل اندازه گيري اند. اين حجم ها همان حجم هايي هستند كه بيمار قادر است آنها را به ريه خود داخل يا از ريه خود خارج كند. حجم باقيمانده كه بعد از حداكثر فشار بازدمي همچنان در ريه ها  باقي مي ماند و نيز وابسته هاي آن مثل ظرفيت كل ريه و ظرفيت عملي باقيمانده  با اسپيرومتري ساده قابل اندازه گيري نيستند و براي اندازه گيري آنها بايد از ساير آزمون هاي عملكرد ريه نظير پلتيسموگرافي (peltisme) ، روش ترقيق گاز هليم  و روش شستشوي نيتروژن و پلانيمتري استفاده شود.