راه اندازی طب کار

راه اندازی طب کار

۲۴ دی ۱۳۹۳

طب كار يا Occupation medicine شاخه اي ازطب پيشگيری Preventive medicine است كه در زمينه خدمات سلامت شغلی فعاليت مي نمايد. طب كار يك رشته تخصصی پزشكی جديد نه تنها در ايران بلكه دربسياری از كشورهای جهان می ياشد.در ايران از اواسط دهه هفتاد اين هم در دستور كار معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی قرار گرفت و با گذر زمان ، دقت و گستردگی ارائه اين خدمات بويژه در بخش خصوصی افزايش قابل توجهی يافت.
كاربرد، هدف و كاركرد اصلی طب كار:
حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمی ، روحی و روانی افراد شاغل دربهترين شرايط ممكن می باشد. متخصصين طب كار و پزشكانی كه در اين زمينه فعاليت دارند، با شناختی كه از محيط كار ، فرآيند كاری، خطرات و عوامل زيان آور محيط كار و نيز تاثير اين عوامل بر سلامت فرد، ازطريق بررسی وارزيابي محيط كار، معاينات دوره ای و غربالگری باعث تشخيص زودرس و درمان به موقع بيماری ها و آسيب های ناشی از كار می شوند.بنابراين از اين طريق باعث كنترل بيماري ها و آسيب های شغلی شد و از بروز موارد مشابه پيشگيری ميكنند.