معاینات بازگشت به کار

مدارک مورد نیاز :  یک قطعه عکس  ،  کارت ملی  ،  پایان خدمت برای اقایان

هرگاه به علل گوناگون مانند مرخصی دراز مدت ترک شغل و بیماری و حوادث ، کار گر مدتی زیاد از محیط کار دور باشد بایسته است پیش از آغاز دوباره ی کار از او معاینه ای انجام شود زیرا ممکن است در این مدت شرایط جسمانی او ، با شرایط  لازم برای کار  مغایرت پیدا کرده و دیگر شخص برای آن کار مناسب نباشد.