اعلام برنده های فراخوان شماره ۱ هلدینگ رایزکو و تقدیر ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ رایزکو از همکارانی که در دورهمی تحلیل کتاب حضور یافتند

اعلام برنده های فراخوان شماره ۱ هلدینگ رایزکو و تقدیر ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ رایزکو از همکارانی که در دورهمی تحلیل کتاب حضور یافتند

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹